Crna biogenesis anti aging


  1. В лаборатории царил образцовый порядок, словно здесь никто не появлялся уже много часов.
  2. Anti aging arcápoló krémek vélemények

Alkotmányfüggelék 7. N a k o n u v o d a prelazi na detaljnije razmatranje pojedinih aktuelnih praktičnih pitanja na terenu samoupravne p r i m e n e m i n u l o g rada. O v o razmatranje počinje sa p r o b l e m o m zainteresovanosti radnika za što efikasnije i potpunije iskorišćavanje postojećih kapaciteta, o d n o s n o m i n u l o g rada.

Cynthia Kenyon (UCSF): A Genetic Control Circuit for Aging

N a r o č i t o ističe važnost rešavanja o v o g problema u eri t e h n i č k o -tehnološke revolucije i konstatuje da se ovde ne radi samo o povećavanju ličnih dohodaka o n i m radnicima koji imaju veći doprinos u m i n u l o m radu. T u konstatuje da u u s l o v i m a tržišne privrede društveno priznanje u realizovanim proizvodima jednako važi i za živi i za minuli rad.

crna biogenesis anti aging prp injekció anti aging

N a k o n ovih razmatranja autor prelazi na pitanje samoupravnih prava na bazi m i n u l o g rada u proširenoj reprodukciji.

T u govori o m o g u ć n o s t i m a finansiranja proširene repro- dukcije.

Naročito ističe važnost samofinansiranja u današnjim u s l o v i m a naše samoupravne prakse. P o r e d toga, dotiče i m o g u ć n o s t finansiranja bankarskim kreditima i u vezi s t i m konstatuje da je n e o p h o d n o p o t r e b n o što pre obezbediti praktičnu p r i m e n u U s t a v n i crna biogenesis anti aging a m a n d m a n akoji o b e z b e đ u j szem alatti rancok ellen radnim kolektivima neposrednije upravljanje sa sredstvima m i n u l o g rada, koja s u koncentrisana kod pojedinih banaka.

N a kraju još razmatra p r o b l e m pravnog položaja kamate kao prihoda na bazi m i n u l o g rada i ističe da u samoupravljanju jedino m i n u l i rad m crna biogenesis anti aging ž e biti izvor i osnova kamate.

Z a ­ vršavajući svoje izlaganje autor ističe da povezivanjem svih naših društvenih snaga m o ž e m o resiti o v e p r o b l e m ekoristeći u punoj hang berne suisse anti aging m o g u ć n o s t i društvenih dogovora i samouprav­ n i h sporazuma.

N a c h der Einleitung g e h t er zur e i n g e h e n d e n Erörterung der einzelnen aktuellen praktischen F r a g e n auf d e m G e b i e t der selbstverwalterischen A n w e n d u n g der vergangenen Arbeit über.

W e i t e r h i n spricht der Verfasser über die Selbstverwaltung auf der Basis der vergangenen Arbeit, sowie über das S y s t crna biogenesis anti aging m der Verteilung des E i n k o m m e n s auf G r u n d der vergan­ g e n e n Arbeit. Hier stellt er fest, dass unter d e n B e d i n g u n g e n einer Marktwirtschaft, die Gesellschaftliche A n e r k e n n u n g der realisierten Produkte gleichwie für die lebendige u n d die vergangene Arbeit gilt.

N a c h diesen Betrachtungen ü b e r g e h t der Verfasser zur Frage der selbstverwalterischen R e c h t e auf der Basis der v e r g a n g e n e n Arbeit in der erweiterten Reproduktion.

Artrozilén biokémia A gyermeknek hátfájása és láz van 38 Ebből látszik, hogy a szervezetedbe bevitt kollagén egyenletesen szétoszlik a csontjaid, a hajad, a bőröd, az ízületeid, a szemed a körmöd és egyéb testrészeid között. Így nem mindegy, hogy milyen típusú kollagén peptidet és mekkora mennyiségben juttatsz be a szervezetedbe. Teljesen érthető, hogy a porckopással küzdők jelentős része nincs tisztában a fenti. Az artrózis ízületi porckopásamit néha oszteoartrózisnak vagy - félreérthetően, mintha gyulladás lenne a betegség lényege - oszteoartritisznek neveznek, a fejlett országokban az ízületi problémák leggyakoribb formája, és az egyik. Arthrozene is a powerful formula that contains only three ingredients.

H i e r b e ­ handelt er die M ö g l i c h k e i t e n der Finanzierung der erweiterten Reproduktion. Insbesondere h e b t er die Wichtigkeit der Selbstfinanzierung crna biogenesis anti aging d e n gegenwärtigen B e d i n g u n g e n unserer Selbstverwaltungspraxis hervor. D a r ü b e r hinaus berührt er a u c h die M ö g l i c h ­ keit der Finanzierung durch Bankkredite u n d legt diesbezüglich fest, dass es u n b e d i n g t n o t w e n d i g ist, je crna biogenesis anti aging die praktische A n w e n d u n g der Verfassungsänderungen z u g e ­ währleisten, die d e n Arbeitskollektiven eine unmittelbarere Verwaltung über die Mittel der v e r g a n g e n e n Arbeit sichern, die bei d e n einzelnen B a n k e n konzentriert sind.

I n s e i n e n S c h l u s s b e t r a c best anti aging sheet masks t u n g e n erörtert der Verfasser das P r o b l e m der juristischen L a g e des Zinses als E i n k o m m e n s auf G r u n d der vergangenen Arbeit u n d h e b t hervor, dass in der Selbstverwaltung nur die vergangene Arbeit Quelle u n d Grundlage des Zinses sein kann.

A szakszervezet ma nemcsak Jugoszláviának pontosabban egy összetett, nemzetiségi és szociális tekintetben heterogén társadalom önigazgatása szocializmusának jelent fontos kérdést, hanem világviszonylatban is: az egész világon válságban van, de egyszersmind megújhodik is. Nemcsak a tőkés országokban van válságban, hanem az ún. Ez a válság különböző jellegű. Némely országban illuma anti aging fototerápia vélemények az általános válságos helyzetből következik, amelyben a társadalom van, jóllehet a válság látszólag ideiglenesen elült, a szakszervezet pedig szilárdan tartja helyét.

Sok országban a szakszervezet a társadalom crna biogenesis anti aging szorult, vagy kény­ telen megelégedni crna biogenesis anti aging védekező helyzettel.

Ennek az állapotnak sok oka van; ezek közül a leglényegesebb — a Nyugaton — az, hogy eluralkodott a technokrata és menedzseri kapitalizmus; a szocialista világban pedig meg­ növekedett a politikai bürokratizmus és az etatizmus.

Másrészt Jugoszláviában bizonyos tekintetben szintén lebecsülik, nyilvánosan vagy hallgatólagosan, a szakszervezetet; ez a jelenség az eszmei és a társadalmi helyzet egyik fogya­ tékossága.

A szakszervezetnek minden lebecsülése tulajdonképpen nemcsak a munkásosztály szervezetének a fogyatékossága, hanem azon erők korlátolt­ ságáé és korlátozottságáé is, amelyek biztosítják a mai társadalom fejlődését, önigazgatású és demokratikus struktúrájának fokozatos megteremtését.

A tár­ sadalmi tudományok nem foglalkoznak eleget a szakszervezetekkel, s még kevésbé törekszenek arra, hogy tanulmányozzák ezt az intézményt, s új elkép­ zelést adjanak fejlesztésére meg a mai társadalmi és politikai rendszerhez való alkalmazkodására. A kutatóknak, a társadalom problémáit és érdekeit mélyebben crna biogenesis anti aging embereknek ez a megállapítása azonban nem elegendő. Meg kell találni a válságos helyzetből kivezető utat, s lehetővé tenni a szakszervezeti mozgalom reneszánszát, nemcsak a szervezeti meg­ újhodást.

Amikor mozgalmat mondunk, egy szakszervezeti doktrínára is meg egy olyan széles körű akcióra gondolunk, amely kiterjed minden dolgozóra, tekintet nélkül arra, hogy tagja-e a szakszervezetnek.

A szakszervezetnek mint szervezetnek nemcsak az az előnye, hogy összefogja tagjait a maga kereteiben, hanem az is, hogy fölvet és intéz olyan társadalmi kérdéseket, amelyeket ma nem lehet megoldani közvetlen részvétele nélkül. A szakszervezet egymaga nem háríthatja el a belső nehézségeket, nem oldhatja fel a társadalom mai ellentmondásait, sem nem fedezheti fel egymaga mindazokat az elemeket, amelyek előidézik a társadalmi válságot. A válság tulajdonképpen megtorpanásnak és hátrálásnak a jele, vagy keresés­ nek meg növekedésnek.

Mint minden válság, ez is magában hordozza a meg­ oldás lehetőségeit, de csak ha megvannak hozzá a feltételek és az erők, amelyek megtalálják a kivezető utat a válságból.

crna biogenesis anti aging taille italienne suisse anti aging

Minden dolgot a maga nevén kell megneveznünk. Itt is kerülnünk kell a misztifikálást és a kétértelműséget, mert csak a problémák nyílt, felelősségteljes és építő jellegű vizsgálata teszi lehetővé a válság leküzdését vagy ugyanolyan, sőt veszélyesebb megismétlődésének elhárítását.

Meg kell elméletileg határozni a szakszervezetet, ha tudni akarjuk, hol a helye, mi a szerepe, jelentősége és milyen a struktúrája egy haladó szocialista társadalomban. Mi ezt hiányosan tesszük, gyakran pedig kerüljük a problémát, s leegyszerűsített változatokban keressük a szakszervezet teljes koncepcióját.

Alaptalan volna a szakszervezetet kész és változatlan szervezetnek tekin­ teni, különösen pedig úgy felfogni a dolgokat, hogy lehetséges egy valóságo­ sabb átmenet az ún. Ez nemcsak logikus premissza, hanem probléma is, amely a most kialakuló társadalmi és politikai valóságból következik. Ezt a valóságot nagyobbára az jellemzi, hogy deetatizálódnak az igazgatási és a politikai folyamatok, s megváltozik a szervek, szervezetek, csoportok és egyének helyzete, crna biogenesis anti aging és viszonya.

Artrozilén biokémia

A jugoszláv szakszervezet többé nem az etatista struktúra része, nem része az államgépezetnek. A szakszervezet azonban nem definiálta önmagát, akárcsak a többi politikai és társadalmi szervezet, s nem is segített neki senki, hogy meghatá­ rozza önmagát és viszonyát a többi szervezethez, főképp a politikai hatalomhoz meg a Kommunista Szövetséghez.

Ilyen körülmények közt a szakszervezet többnyire ugyanolyan tevé­ kenységet fejt ki, mint más szervezetek, crna biogenesis anti aging mint a politikai hatalom szervei.

crna biogenesis anti aging immobilier st gallen suisse anti aging

Előfordul, hogy ismétli egyes szervezetek vagy hatósági szervek eljárását, vagy többé-kevésbé passzív szerepet játszik, vagy általánosítva bírálja a hatóság némely határozatát. Mindebben nincs benne a szakszervezet igazi és határozott véleménye, sem javaslata a dolgozó népre nézve létfontosságú kérdések megoldására. Nem lehet elvitatni mert vitathatatlanhogy a szak­ szervezetnek bírálóan is kell viszonyulnia a hatósági határozatokhoz, s hogy hivatott rá, hogy részt vegyen a vitában, amikor crna biogenesis anti aging munkásosztály anyagi érdekeit és társadalmi-politikai szerepét érintő fontos politikai döntések meghozataláról és végrehajtásáról van szó.

Hogy ez hasznos legyen, s hogy a szakszervezet valóban megtalálja önmagát, a szakszervezetnek meg kell fogalmaznia saját kezdeményezését, javaslatait, s ezekért demokratikusan és méltóságosan harcolnia kell, bevonva a munkásosztályt, a legfőbb társadalmi­ gazdasági erőt. Mindezért a szakszervezetnek szüksége van egy meghatározott szervezetre és politikai autonómiára, tehát kell, hogy legyenek közvetlen és általános céljai, saját és mindennapi politikája és stratégiája is.

E nélkül nincs szakszervezeti aktivitás, sem nem fejlődhet ki a szocialista önkormányzati intézmények pluralista rendszere és koordinált szerepe, ami a szocializmus szabadabb tár­ sadalmi és gazdasági rendszerét jellemzi, s megkülönbözteti az etatista tota­ litarizmustól vagy az anarcho-szindikalizmustól.

A szakszervezet a munkásosztály társadalmi-gazdasági szervezete.

crna biogenesis anti aging anti aging tippek és trükkök

Ez volt és marad a szakszervezet egyik fő jellegzetessége. Ennek a harcnak változnak a formái, eszközei és jelentősége, de maga a harc nem szűnik meg. Ugyanez vonatkozik a szakszer­ vezet oktató-nevelő funkciójára is, amelyet az utóbbi időben elhanyagoltak; emiatt válságba került a műszaki-gazdasági rendszer, valamint a munkás­ osztály eszmei nevelése, tétlenné váltak az egykor aktív és pozitív szervezetek, mint a munkásegyetemek és a munkásosztály crna biogenesis anti aging téren működő egyéb szervezetei.

A szakszervezet azonban politikai szervezet is. A szakszervezet ezeknek az átalakulásoknak egyik tényezője, s a szerepe ezzel politikai jellegűvé válik; harcol ugyanis, hogy crna biogenesis anti aging a dualizmus egyrészt a termelők és a termelőeszközök között, másrészt a munkásosztály és a politikai hatalom között. Ez a dualiz­ mus a legnagyobb ellentmondás Jugoszlávia mai társadalmában.

Elvi szempontból nézve, a szakszervezetnek közelebb kell állnia a munkás­ osztályhoz és távolabb a hatalomtól még a párttól is — ez is egyik társadalmi sajátsága. Ha ugyanis létezik szocializmus és demokrácia valósága, a politikai hatalomnak és a pártnak érdeke, hogy ne kapcsolódjanak össze egymással és a szakszervezettel, hanem legyen a szakszervezet mindinkább tényező a crna biogenesis anti aging megszervezésében is. Ez az egyetlen mód, hogy a munkás­ osztály s nem a képviselői valóban uralkodó és kormányzó osztállyá váljék a társadalomban.

Társadalmi-gazdasági és politikai tekintetben a munkás­ osztály és politikai tekintetben a munkásosztály akkor lehet uralkodó, ha egyidejűleg ez is, az is: uralkodó a társadalomban és kormányozó a politi­ kában.

A szakszervezetnek megvan a maga helye és szerepe ezekben az általános folyamatokban: azoknak az eszközöknek, csatornáknak egyike, amelyek a politikai rendszert a dolgozók önigazgatásává változtatják, s a munkásosztályt nemcsak formálisan felszabadult erővé teszik, hanem uralkodó erővé is, és egyben az önmaga és a társadalom igazi felszabadulását kivívó erővé.

Tekintettel minderre, a szakszervezetnek megvan a maga helye a politikai rendszerben. A szakszervezet sem nem ellenzéke a kialakult osztály­ rendszernek, sem nem csupán eszköz arra, hogy a munkásosztály a statikus értelemben vett fennálló rendszerbe integrálódjék.

Ebből kifolyólag a szakszervezet Crna biogenesis anti aging nem lehet egy központosított bürokratikus hatalmi rendszer formális szer­ vezete, hanem a demokratikus önigazgatású rendszernek saját munkásszerve­ zete.

crna biogenesis anti aging fogyasztói jelentések anti aging bőrápolás

Minden, ami csökkenti vagy formálissá teszi a szakszervezet szerepét, szűkíti a hatalom társadalmi alapját, és bürokratizálja politikai struktúráját. Ebből elkerülhetetlenül az következik, hogy a munkásosztály társadalmi­ gazdasági és politikai tekintetben újra elidegenedik, passzív rezignáltságba esik, és rezignáltán elégedetlenné válik.

Minden szakszervezet egy megfelelő történelmi viszonynak a megnyil­ vánulása: az osztálykomplexumnak, a társadalmi-gazdasági és az eszmei­ kulturális komplexumnak és azoknak a történelmi körülményeknek a viszonya jut benne kifejezésre, amelyek között keletkezett, amelyeket kifejez, és amelyek közt tevékenykedik.

Stresszjelzés Absztrakt Az öregedés jelentős nemzetközi probléma, amely hatalmas társadalmi-gazdasági és egészségügyi kihívásokat jelent.

A szakszervezet egyidejűleg változik és fejlődik, úgyhogy, amit általában szakszervezetnek nevezünk, a konkrét körülmények között sohasem ugyanaz minden országban és minden helyzetben. Társadalmunknak, embereinknek azonban az az erényük, hogy crna biogenesis anti aging törődünk bele az ilyen helyzetekbe, hanem mindig keres­ sük a kivezető utat. A társadalom jelenlegi válságában megtaláljuk az opti- mizmusnak meg a dinamikusságnak az élelmeit is, tekintet nélkül arra, crna biogenesis anti aging a meghatározott helyzet mennyire lehet excesszoid crna biogenesis anti aging anarchoid hatású.

Ebben a dinamikus helyzetben felszínre kerülnek azok az erők — külö­ nösen a munkásosztály soraiban, dolgozók és értelmiségiek között —, amelyek értenek az igazi megoldások felkutatásához. A csoportok és egyének képessége azonban holt vagy hatástalan erő marad, ha nem fognak össze, s ha nem ve­ zérli őket egyéges elgondolás, amely a helyzet megítéléséből következik és a megítélésen alapuló távlatból.

Ebből kiindulva felvetődik három tézis: 1 A szakszervezet Jugoszlávia társadalmi és politikai rendszerének szük­ séges társadalmi-politikai szervezete; ma szükségesebb, mint volt a korábbi időszakban.

létünk II. évfolyam,, 3 4. szám, május augusztus - PDF Free Download

Ezt szem előtt tartva, a szakszervezetet forradalmi és haladó hagyományainak megfelelően kell fejleszteni; e hagyományok ugyan nem széles körűek, de még mindig élnek kulturális és politikai tradíciónkban, a munkás­ osztály soraiban és tudatában. A szakszervezet nélkül rietberg múzeum suisse anti aging arra a fokra, amelyen a tisztán politikai struktúráké volt a döntő szerep, s ezzel veszélybe kerülne a demokrácia, tehát az önigazgatás is és a munkásosztály helyzete is.

Ez a három tézis megváltozott szakszervezetet feltételez, új szakszervezeti elméletet követel, elsősorban pedig crna biogenesis anti aging, aktívabb és vonzóbb szak­ szervezeti doktrínát, amely alkalmas arra, hogy bekapcsolja a fiatal embereket, serkentse az embereket arra, hogy szakszervezeti harcosokká, aktivistákká és szakszervezeti gondolkodókká váljanak.

Ez különös jelentőségű a társa­ dalmunkban, mert még nincsenek szakszervezeti hagyományaink, szilárd intézményeink, erős politikai demokráciánk, hogy mindjárt beugorhassunk a mélyebb, szociális reális demokráciába. Több téren azon fáradozunk, hogy megoldjuk mind a múlt, mind a jelen és öregedésgátló krém pattanásos bőrre jövő problémáit.

Ez nagy erőfeszítést és áldozatokat követel, de kitartást is meg tudatot, hogy mindez szükséges. A nehézségek lebecsülése már a kezdetben csökkenti a harc erejét és a siker esélyeit. Szép az, ha az akadályok és a problémák előtt nem csökken a lelkesedésünk, de ez illúzió marad, ha nem fogjuk fel, hogy a felmerülő pre formula 22 anti aging szérum vélemények megoldása forradalmi cselekedet, amelyben szüntelenül aktívnak is kell lennünk; külö­ nösen minden szorosabb alkotói kapcsolatban, crna biogenesis anti aging csak így lehetünk mélyebb értelemben forradalmiak, illetőleg alkalmasak arra, hogy megváltoztassuk a régit, s újat építsünk a változásoknak ellenálló régiből meg a audio vie suisse anti aging tért hódító újból.

Artrozilén biokémia

Mai feladatunk sokkal nehezebb, mint amilyen maga a politikai forradalom volt, amely a réginek a rombolásával fényes távlatot nyitott az újnak.

Ma azon is változtatnunk kell, amit alkottunk, hogy valami jobbat, valami újabbat teremtsünk. Újat alkotni pedig a legnehezebb forradalmi munka, főként olyan helyzetben, amely még mindig nem tisztázódott sem objektíve, sem szubjektíve; sem társadalmi-gazdasági, politikai, nemzeti és eszmei tekin­ tetben; sem elméletileg és erkölcsileg. Ezért ha fel akarjuk vetni crna biogenesis anti aging meg akarjuk oldani a szakszervezet problémáját, azon kell igyekeznünk, hogy összekap­ csoljuk a tudományt, a tudományos elméletet és a munkásosztályt, ennek akcióját, lelkesedését, tudatát, amely a munka folyamatában keletkezik benne, miközben birtokba veszi a kultúrát és a tudást.

Ez a feltétele annak, hogy egyrészt megoldjuk a szakszervezet szerepének és helyzetének kérdését, másrészt pedig elhárítsuk az ország számos belső nehézségét, és feloldjuk társadalmi-gazdasági és politikai rendszerének ellentmondásait. Ez kölcsö­ nösen feltételezi egymást, mert ha a szakszervezet olyan intézménnyé válik, amely megújódásra törekszik, s új nézeteket meg munkairányt keres, ezzel a társadalom haladásának és megváltoztatásának tényezőjévé válik.

Minél hathatósabb a szakszervezet, minél jobban integrálódik az átlalakulás folya­ matába és foglalkozik a munkásosztály létkérdéseinek megoldásával, annál szükségesebb az egész társadalomnak, és annál jobban hat crna biogenesis anti aging társadalomra. A munkásosztály csak egy ilyen szakszervezet segítségével valósíthatja meg Marx eszméjét, a társadalom felszabadítását. A munkásosztály ezt nem teheti meg, ha ül, magába zárkózva vár, és csak a saját belső problémáit igyekszik megoldani.

Az osztály örökölt szűkkörűségétől való megszabadulásnak a szakszervezet az egyik eszköze. A szakszervezet végigkíséri, köteles végig­ kísérni a munkásosztályt történelme útján, jelentkezésétől osztályvoltának megszűnéséig. A szakszervezet Jugoszlávia politikai rendszerének alkotórésze és egyik fő mechanizmusa, a róla szóló elmélet pedig eleme az ország társadalmi és politikai berendezéséről alkotott általános politikai elméletnek.

Ennek a tudata még nem eléggé eleven, s az sem, hogy nincs fejlett szocialista és önigazga­ tási rendszer, ha nem tudjuk pontosan, mi a szakszervezet szerepe, milyen a crna biogenesis anti aging, hol a helye ebben a rendszerben, s ha a politikai elmélet elhanyagolja a szakszervezet elméleti kérdéseit.

A gyermeknek hátfájása és láz van 38

Nem mondhatjuk, hogy a szocializmusnak mint eszmei és politikai mozgalomnak mindig világos és azonos képzete volt a szakszervezetről, de már Marx megadta a róla szóló forradalmi és tudományos elmélet fő elemeit. A szakszervezetről szóló híres határozatban, amelyet az I. Internacionálé Kongresszusa elfogadott, Marx hangsúlyozta, hogy a munkásosztály fő társadalmi ereje a tömegességben van.

Ez a tömeg azonban tagolt, nem egy­ séges. Az ipari kapitalizmus hajnalán a szakszervezet a munkásosztálynak a tagoltsága elleni eszközeként jelentkezett. Ezenkívül a szakszervezet a mun­ kásosztálynak olyan szervezete, amelynek az a feladata, hogy elősegítse tuda­ tának érdeklődését, s meggyorsítsa a bérmunkarendszer megszüntetését.

A kapitalizmusbeli szakszervezetről Marx azt írta, hogy többnyire a minden­ napi szükségletekkel és a tőke elleni harccal foglalkozik, s még nincs tuda­ tában, milyen támadó erőt vonultathat fel a bérmunka és a fennálló termelési rendszer ellen. Marx azt is hangoztatta, hogy a szakszervezet hajlamos az apolitikus magatartásra, s azt tanácsolta, hogy támogasson minden társadalmi­ politikai mozgalmat, crna biogenesis anti aging a munkásosztály teljes emancipációjára törekszik.

crna biogenesis anti aging az anti aging krém biztonságos a terhességre

Van még néhány, nem kevésbé fontos elfelejtett marxi gondolat a szak­ szervezetről. A szakszervezetnek meg kell őriznie függetlenségét minden poli­ tikai szervezettől, minden párttól. Ha ez történik, a szak­ szervezet »halálos csapást« kap.

Ezeknek a kapitalizmusbeli szakszervezetre vonatkozó gondolatoknak általános jelentőségük van, tehát a jugoszláv társadalomban levő szakszer­ vezetre is vonatkoznak. E gondolatokat azonban a szocializmus előtt a munkás­ mozgalomban is sokan elhanyagolták, vagy tévesen magyarázták. Elég hivat­ koznunk a német szociáldemokrácia soraiban folytatott kimerítő vitára.

Bernsteinnel szemben, aki szerint a szakszervezeti harcok fokozatosan szocializálják a rendszert, a szubtilis Rosa Luxemburg azt a ma is gazdag jelentésű gondolatot hangoztatta, hogy a szakszervezeti és poli­ tikai harcok azért nagy jelentőségűek, mert társadalmasítják a proletariátus tudását és tudatát, s osztállyá szervezik a proletariátust.

Lenin felújította a szakszervezetről szóló forradalmi elméletet, s nagy jelentőséget tulajdonított neki.