Interim justitia ag suisse anti aging. Csaba Varga - Contemporary Legal Philosophising PDF


chene bourg suisse anti aging glissandra anti aging

A kötet szerzői tanulmányaikkal köszöntik Tar Ibolyát Habár a jeles esemény óta immáron több mint két év eltelt, a megjelenést nem csupán a megszokott okok a szerkesztés és megjelentetés nehézségei stb. A tanulmányok tematikája igen szerteágazó, számos tudományterületről olvashatunk közleményeket, amelyek kapcsolódnak az ünnepelt munkásságához, szerzőik részben barátok, tisztelők, pályatársak, részben tanítványok, akiknek egy része ma már aktív kutató, más része pályája kezdetén áll.

Ez a tény önmagában is jelzi, hogy az ünnepelt érdeklődése sokirányú: nem csupán a szorosan értelmezett klasszika-filológia nagyléptékű vagy éppen ellenkezőleg, apró, gyakran figyelmen kívül hagyott kérdéseivel foglalkozik, hanem gyakran kirándul a későbbi korokba s más tudományterületekre anti aging házi arcpakolás. Jól ismerjük továbbá a képzőművészetek és a zene iránti rajongását is, amely messze túlmutat a műkedvelői szinten.

Bízom benne, hogy ez a változatos kötet elnyeri az ünnepelt tetszését, és örömmel olvassa a szerzők kifejezetten neki szánt írásait. Tanszékvezetésben utódaként és egykori tanítványaként pedig sok-sok békés, alkotóerővel teli évet kívánva köszöntöm ezzel a tanulmánygyűjteménnyel. Kollégák, pályatársak, barátok, tanítványok tisztelegnek tanulmányaikkal az ünnepelt előtt, s interim justitia ag suisse anti aging nevükben nyújtjuk át e közösen font koszorút, kifejezve elismerésünket és hálánkat Tar Ibolyának.

A Szegedi Tudományegyetem Klasszika-Filológiai és Neolatin Tanszéke sokat köszönhet neki, aki utolsó két évtizedének képét meghatározta s kétségkívül beírta nevét az Egyetem történetébe.

Tar Ibolya nehéz időkben irányította Tanszékünket, melynek fejlődése tanúskodik róla, hogy építésével kapcsolatos elképzeléseit siker koronázta.

Life of an Intellectual in Communism [79] 3. Legal Philosophising [87] 4.

A mai oktatók nagyrészt tanítványai közül kerülnek ki, s igyekeznek dolgukat hasonló igényességgel tenni, mint tőle látták, tanulták. Sokat tanulhattunk tőle: nemcsak a szakmát, a interim justitia ag suisse anti aging szeretetét, a tudomány műveléséhez szükséges kitartást, hanem jóformán minden mást is, ami az eredményes egyetemi, tudományszervező és szűkebb értelemben tanári munkához szükséges.

Tanúi voltunk kitartó küzdelmének, melynek köszönhetően az egyre újabb és újabb nehézségek ellenére biztosította a nagy múltú szegedi klasszikafilológiai műhely fennmaradását, de ezen túl arra is volt ereje, hogy a Tanszéket bekapcsolja az országos és a nemzetközi szakma vérkeringésébe.

Számunkra mint hallgatók, majd fiatal kollégák számára úgyszólván természetes volt és ez az ünnepelt erőfeszítéseinek köszönhetőhogy időről-időre a legnagyobbak fordultak meg nálunk Viktor Pöschltől Michael von Albrechtig, Hubert Petersmanntól Karl Galinskyig, s jóvoltából előadóként vagy óraadóként megismerhettük a hazai kutatás legnagyobb alakjait is. Ezeken az előadásokon és az utána következő beszélgetéseken közvetlen benyomásokat szerezhettünk azokról, akiket egyébként csak bibliográfiai adatokként, könyvek, cikkek szerzőiként ismerhettünk volna.

Az is természetes volt, hogy a interim justitia ag suisse anti aging források szűkösségének dacára a legfontosabb külföldi monográfiákat a tanszéki könyvtárban vehettük és vehetjük kézbe: könyvtárunk állománya is magán viseli az ünnepelt keze nyomát. Szintén neki köszönhető, hogy olyan időkben sikerült a klasszikus antikvitás örökségét megismernünk, ráadásul nem is egy ízben, amikor hasonló utazásokról nem sokkal előbb még csak álmodni is alig álmodhattunk: értő vezetésével ismertük meg Hellas és Itália ránk maradt emlékeit, s az életre szóló élmények elevenné tették számunkra interim justitia ag suisse anti aging, amivel máskülönben csak könyvek lapjain, antik szövegek tanulmányozása közben találkozhattunk.

Akkoriban aligha sejthettük, hogy e magától értetődőnek tűnő szakmai programok mögött milyen szívós és áldozatos szervezőmunka rejlik, de Tanárnő kifogyhatatlan energiájából nem pusztán erre futotta. Előre tekintett és gondoskodott az utánpótlásról is: a tehetségápolás fontosságát és mikéntjét úgy és olyannak ismertük meg, ahogyan azt ő tette.

E téren végzett munkájának sikeréről tanúskodik az ünnepelt Mestertanári kitüntetése. Már közelebbről, kollégáiként élhettük át oldalán mindkét egyetemi szerkezetváltást, előbb a kredites, majd a bolognai képzésbe való átmenetet és az új programok akkreditációit: mindezt ő vezényelte le, és igyekezett a régi képzés értékeit a lehetséges mértékben átmenteni az újba, megőrizni az utána s utánunk jövők számára.

Mindemellett, mihelyt a doktori képzés új rendszere meghonosodott hazánkban, rövidesen Szegeden is elindult Tar Ibolya vezetésével az antik irodalom doktori program, melynek révén immár lehetségessé vált, hogy hallgatóink az alapképzéstől a tudományos fokozat megszerzéséig az Alma Materben maradhassanak.

legjobb természetes anti aging összetevő szemszárazság jelei

Nem mintha megfeledkezett volna arról, hogy a felnövekvő kutató-nemzedék számára nagyon is szükséges a szakmai tapasztalatszerzés: kiváló nyugateurópai szakmai kapcsolatai révén Tanárnő jóvoltából mi már akkor külföldi tanulmányutakra jártunk, amikor a pályázat szót itthon jóformán még csak tanulgattuk: tanítványait szívesen látták a kiváló nyugati szakmai műhelyek. Jó pár éve már, hogy a közoktatáson eluralkodó gyakorlatias szemlélet nem jelent kedvező hátteret az egyetemi szintű klasszikus tanulmányok számára, ám mihelyt a folyamat első jelei megmutatkoztak, Tanárnő erőfeszítéseket tett, hogy szorosabbra fűzze a tanszék kapcsolatát a közvetlen és távolabbi környezetünk középiskoláival, s az ő tanszékvezetése alatt indult el a Horváth 10 10 István Károly Latin Nyelvi és Kultúrtörténeti verseny, mely munkatársaink jóvoltából azóta a központi tanulmányi versenyek méltó párjává, sőt vetélytársává nőtte ki magát, sok középiskolást ismertet meg a szegedi tanszékkel s csábít adott esetben szegedi tanulmányokra.

Végezetül nem hagyhatjuk említés nélkül példaértékű tudományszervező tevékenységét, a magyar és külföldi kollégák részvételével rendezett számos nemzetközi konferenciát, ami az ő szervezőmunkájának volt köszönhető, s melyeknek sikeréről azok a színvonalas konferenciakötetek tanúskodnak, melyeket az Acta Universitatis Szegediensis Acta Antiqua et Archaeologica szerkesztőbizottságának tagjaként jelentetett meg.

prolitteris suisse anti aging narancs illóolaj anti aging

Tar Ibolya az elmúlt évtizedekben fáradhatatlan munkása volt és interim justitia ag suisse anti aging is aktív tagja az országos tudományos közéletnek, aktivitásán nyugállományba vonulása mit sem változtatott, jelenlegi hallgatóink is megismerhetik interim justitia ag suisse anti aging, és az antik irodalom doktori program képzésében is aktívan részt vesz.

E kötet tematikai sokszínűsége aligha véletlen, az ünnepelt érdeklődésének és tájékozottságának sokrétűségéről tanúskodik. Ki-ki olyasmivel igyekezett kedvében járni, amit meggyőződése szerint a kötet címzettje interim justitia ag suisse anti aging és haszonnal olvas majd. Mert Tar Ibolyától mindig ezt láttuk és tanultuk: a lankadatlan lelkesedéssel és kitartással végzett alkotómunkán túl a képzőművészet, a zene és irodalom sok területén mozog otthonosan, a modern művészetben éppoly tájékozott, mint az ókoriban, mindig van egy friss koncert- vagy kiállításélménye, épp külföldi előadásáról jön, új könyvcímeket hoz az Akadémiai Könyvtárból, vagy Erdély újabb és újabb területeinek megismerésére indul.

Kívánhatunk-e neki többet, mint azt, hogy még nagyon soká járja a világot a fáradhatatlan felfedezők kíváncsiságával, s gazdagítson tudásával és élményeivel bennünket is.

Pascal 1 Pascal jól ismert gondolata szerint a festészet: hívság, szemfényvesztés, az érzékek becsapása. A gondolatot tovább folytatva a festék és a szín: puszta illúzió. A vászon: olyan felület, amely azt a látszatot kelti a nézőben, hogy kitapintható, három dimenziós teret rejt magában. A festészeti műfajok közül különösen a barokk csendélet törekszik arra, hogy becsapja a néző szemét, és a szemén keresztül a többi érzékszervét.

Categories

Az érzékek allegorikus ábrázolása ugyancsak a csendélet műfajához, pontosabban a XVII. Ez a műfaj a dolgok mulandóságát és hiábavalóságát, az idő visszafordíthatatlanságát hangsúlyozza: minden földi dolog gyorsan tovatűnik, akárcsak a felhők, amelyek eső és vihar után láthatók az égbolton. A tünékenység és a mulandóság ábrázolása számos nyugat-európai festőt megihletett. A vanitas-képek rendszerint intellektuális tartalmú csendéletek, amelyek öregedésgátló krém pattanásos bőrre üzenetet közvetítenek.

A vanitas-téma ikonográfiájának klasszikus repertoárja viszonylag állandó: a koponya, a füstölgő gyertya és a szappanbuborék, a hervadó virág, a megsárgult lapú tudós könyvek és a drága ékszerek mind azt sugallják, hogy a bölcs ember ne kötődjön túlságosan a hívságokhoz és a földi javakhoz. A vanitas-ábrázolások talán legismertebb, példaértékűnek tekinthető remekműve David Bailly ből származó festménye, az Önarckép csendélettel 1. A felhalmozott tárgyak és a kép jobb sarkában a lecsüngő papírlapon olvasható felirat vanitas vanitatum et omnia vanitas hagyományosan a hiábavalóságra utalnak.

Egyszersmind az érzékszervek allegóriái is: a pénzérmék, a gyöngyös nyaklánc és a szobrok a tapintást, a kialudt pipa, a még füstölgő gyertya és a leszakított rózsák a szaglást, a feldőlt boroskupa és a pezsgőskehelyben az ital az ízlelést, a lantjátékost ábrázoló kép és a furulya a hallást idézi fel rendkívül érzékletesen.

Mindazonáltal a látás allegóriája a legösszetettebb: az idős ember arcképe, amelyet a képbeli fiatal festő tart a kezében és amely Bailly voltaképpeni önarcképe és a pezsgőspohár mögött, a falon felsejlő titokzatos női arc árnyképe a látásra utal. A festményt a földi élet rövidségét jelképező szappanbuborékok és a hangsúlyos helyet elfoglaló koponya teszik vanitas-csendéletté, az árnykép és a tükröződések révén pedig a kép az érzékeket megtévesztő, trompe l œil-allegória.

Különösen a Interim justitia ag suisse anti aging. A tükörben feltűnő kép gyakran nem csupán megkettőzi az ábrázolt dolgokat, hanem azok rejtett oldalát is megmutatja: számos, a látás allegóriáját ábrázoló festményen észrevehető, hogy a kezében tükröt tartó nőalakra nem a saját képmása, hanem egy 1 Blaise Pascal: Gondolatok.

Explore Ebooks

Pődör László. Budapest David Bailly képének számos elemzése és értelmezése létezik. Holland művészet a XVII. Várady Szabolcs. Budapest 18 18 Bartha-Kovács Katalin fiatalabb vagy idősebb nő arcképe tekint vissza. A tükörkép szerepével összefüggésben érdemes megemlíteni Bailly kortársának, a strasbourgi Jacques Linard-nak Az öt érzék című festményétamely Bailly Önarcképénél jóval csendesebb vanitas-kép 2. A nyitott kotta, a kártyalapok, a pénzérmék, a virágok, a gyümölcsöstál és a megkezdett gránátalma ugyancsak hagyományos vanitasmotívumok.

A gránátalma képe a tükörben látható, ott, ahol a látás allegóriáját ábrázoló festményeken általában asztalnál ülő fiatal nő szemléli az arcképét és szembesül az idő könyörtelen múlásával. A megtévesztés legfőbb eszköze természetesen a tükör, de számos kép láttán megtapasztalható az a szédítő érzés, hogy a tárgyak, például egy drapéria széle vagy egy kés markolata mintha kilógnának a vászonból.

Az érzékek becsapása mindenekelőtt optikai csalás, szemfényvesztés, amely kiváló alkalom arra, hogy a művész megmutassa fantáziáját és megcsillogtassa mesterségbeli tudását. Ha a festmény akárcsak a Plinius által elbeszélt legendában Zeuxisz szőlőfürtje vagy Parrhasziosz függönye becsapja a szemet, akkor a nézőben felkelti a vágyat, hogy közelítsen a vászonhoz és megérintse az ábrázolt tárgyakat.

Néhány modern művészi próbálkozástól eltekintve viszonylag kevés, a látáson kívül más érzékszervekre ható műalkotás ismeretes: még napjainkban is különösen hangzik a szagos, hangos vagy ízes kép elnevezés. A festmény legfeljebb csak nagyon áttételesen képes az érzékszerveket felidézni: a pompás virágcsokrok vagy a mészárszék és a halpiac a szaglásra, a gyümölcscsendéletek az ízlelésre, a különböző zeneszerszámok a hallásra utalnak.

Mindezek ellenére a festmény per definitionem csendes, íztelen és szagtalan: az érzékszervek közül közvetlenül a látásra, közvetetten pedig a néha szó szerint kitapintható festékrétegek interim justitia ag suisse anti aging leginkább a tapintásra hat. Az érzékek művészetfilozófiai jelentőségével kapcsolatban feltűnő, hogy a legtöbb nyugati filozófia a látás köré épül, és csak érintőlegesen említi a többi érzéket: a hallást, a tapintást, az ízlelést vagy a szaglást.

A művészetteoretikusok hagyományosan a látást tekintik a legnemesebb érzéknek: mindenfajta megismerés modelljének és metaforájának tartják, de egyszersmind azt is elismerik, hogy a látás gyakran illúziók forrása. A művészetek paradigmájában a tapintás ellenében a látás kitüntetett szerepe a festészet felsőbbrendűségét jelenti a szobrászattal szemben, a festészet részei közül pedig a interim justitia ag suisse anti aging href="http://varazshegy.hu/7-hetes-anti-aging-terv.php">7 hetes anti aging terv elsőbbségét a vonallal szemben.

Többek között Leonardo da Vinci is azt hirdeti, hogy azt az embert, aki meg van fosztva szeme világától, jóval nagyobb veszteség éri, mint azt, aki csupán a hallását, szaglását vagy tapintóérzékét veszítette el. A tapintásérzet jelentőségét a legmarkánsabban Condillac fejtette ki Értekezés az érzetekről című művében Híres gondolatkísérletében hyaluron cellular filler Diderot is hivatkozik a D Alembert álmában Condillac elképzel egy, az emberhez hasonló felépítésű márványszobrot, és egymástól teljesen elszigetelve vizsgálja a szobor egyes érzékszerveit.

Condillac azt akarja bebizonyítani, hogy az érzékek közül a tapintás az első: ez az egyetlen érzék, amely egymagában képes ítélni a külső tárgyakról. A tapintás tanítja meg a többi érzéket arra, hogy az érzetek rajtunk kívül álló tárgyáról tájékoztasson. Ezzel szemben a tapintás révén a szobor megtapasztalja a test fogalmát: a saját testéét éppúgy, mint a külső testekét.

Doing Business in Hungary 2010 - International Franchise Association

Gondolatkísérletéből Condillac azt az általános következtetést vonja le, hogy ismereteink az érzékeinkkel észlelhető érzetekből származnak, az érzetek közül pedig elsődlegesen a tapintásérzetre vezethetők vissza.

Essai sur les relations de la peinture et de la sculpture à l âge moderne. Paris Interim justitia ag suisse anti aging. Leonardo da Vinci: A festészetről. Gulyás Dénes. Szeged Étienne Bonnot de Condillac: Traité des sensations Paris Magyarul: Értekezés az érzetekről. Erdélyi Ágnes. Budapest Nem véletlen, hogy a felvilágosodás korában születik meg az esztétika, mint önálló tudományág, amelynek célját névadója, Baumgarten a következőképpen fogalmazta meg: a szépen gondolkodás művészete és az érzéki megismerés tudománya.

A szép filozófiája tehát az érzékelésen alapul és az érzetekhez kapcsolódik: valamilyen érzéki minőség hang vagy szín észlelését jelenti. A terminus csak tól fogva nyer polgárjogot a francia művészetelméleti diszkurzusban, amikor az esztétika szócikk megjelenik az Enciklopédia kiegészítésének második kötetében.

A felvilágosodás korában minden esztétikai probléma egyszersmind filozófiai probléma is. Noha Diderot írása, a Levél a vakokról alapvetően filozófiai mű, mégis számos esztétikai kérdést is felvet, egyebek között a szép fogalmával kapcsolatban: Diderot-t a született vak ember által megszerezhető tapasztalat esztétikai vonatkozásai érdeklik.

Minden interim justitia ag suisse anti aging Condillac gondolatai állnak annak a kijelentésnek a hátterében, hogy a vak embernek, aki a szépséget a tapintás által ítéli meg, csak a tapintás révén van ismerete a tárgyakról. Ebből a gondolatból azt a következtetést vonja le, hogy a látás egyfajta tapintás. Ez művészetelméleti szempontból is lényeges következményekkel jár, hiszen megkérdőjelezi a látáson alapuló interim justitia ag suisse anti aging létjogosultságát, és újraértelmezi a látás és a tapintás viszonyát.

Ezekkel a filozófiai gondolkodásban bekövetkezett hangsúlyeltolódásokkal magyarázható, hogy a festmény által nyújtott esztétikai élményt a XVIII. A francia művészetkritikusok egybehangzó véleménye szerint az a jó kép, amely nemcsak a néző szemét bűvöli el, hanem a lelkét is megérinti: Diderot úgy tartja, hogy a festmény a szemen át a lélekig hatol, s ha ez a hatás a szemnél elakad, a festő csak az út kisebbik felét tette meg.

Diderot a kolorista Chardinről írt kritikáiban megállapítja, hogy a festő képei az érzékek közül egyszerre hatnak a látásra és a tapintásra: a festmény látványa kelti fel azt a vágyat, hogy a néző megérintse a vásznat, és mintegy fizikai kapcsolatba kerüljön a képpel.

A vanitas-képek gyakran a művészeteket, és azon belül is a zene attribútumait ábrázoló allegóriák: a hangszerek és a kotta képe a leginkább az időbeliséghez kötődő művészet, a zene vizuális megjelenítése 3. Az elpattant húr a földi élet rövidségére és az idő múlására utal, de magának a 6 Alexander Gottlieb Baumgarten: Esztétika. Bolonyai Gábor.

Horváth Károly. Budapest Denis Diderot: Levél a vakokról ford. Győri János. In: Denis Diderot Válogatott filozófiai művei. Budapest aller à l âme par l entremise des yeux ; si l effet s arrête aux yeux, le peintre n a fait que la moindre partie du chemin. Diderot: Salon de A francia nyelvű idézeteket saját, erre a célra készült fordításunkban közöljük.

Amennyiben az idézett műveknek létezik nyomtatásban megjelent magyar fordítása, akkor ezt a változatot adjuk meg. A hangszerek jelenléte ellenére sem zajos képek ezek, hanem csendes, gyakran elhagyatottságot sugalló festmények.

A félbeszakadt zene, a néma hangszerek a Watteau képein látható légies alakok félbemaradt mozdulatait idézik fel. Watteau festészetét halk morajlás lengi be: lefojtott zene és távolba vesző suttogás hangjai vegyülnek a vízesések csobogásával.

De a halk képekhez sorolhatnánk a XVII. Ha a néző közelről szemléli ezeket a képeket, a vásznon csupa elmosódott fény- és színfoltot lát, amelyek csak bizonyos távolságból nézve nyernek formát. A szín és a fény gyakran a kép leginkább szembeötlő elemei: nem öltenek határozott formát, mint a interim justitia ag suisse anti aging, hanem megannyi áttűnésből állnak, s ez az anyagtalanság látszatát kelti.

Művészetkritikus kortársaihoz hasonlóan Diderot is megkísérli leírni Chardin színfoltokból felépülő festményeinek hatását, amelyet színmágiának nevez. Értekezés a festőművészetről című elméleti írásában Diderot a képeknek kétféle látásmódját különbözteti meg.

Raffaello képeivel ellentétben, melyeket az ideális néző közelről szemlél, Rembrandt festészete bizonyos távolságot tételez fel a festmény és nézője között. Közeledj hozzá: minden összezavarodik, ellaposodik és eltűnik. Távolodj el tőle: minden újrateremtődik és újraalkotódik. Arra csábítja a nézőt, hogy miután távolról megszemlélte a képet, közelítsen hozzá, egészen addig, amíg a szeme előtt összezavarodik a festmény és anyaggá válik a vászon, és érintse meg a szinte kitapintható festékrétegeket.

A tapintás mint észlelés ez esetben is a közelséget, a distancianélküliséget képviseli a távolságot feltételező látással ellentétben. A festő gyümölcscsendéletei láttán Diderot-t is megkísérti az a vágy, hogy megérintse a vásznat: A hatás mindig természetes és valósághű.

  1. Vélemények ránctalanító krém
  2.  Я сейчас ее убью.
  3. (PDF) Loci Memoriae Hungaricae VII | Loci Memoriae Hungaricae - varazshegy.hu
  4. Сьюзан упала на спину, юбка ее задралась.

Ha szomjas volna, megragadná az üvegek nyakát, a barackok és szőlők pedig étvágygerjesztők és csalogatják a kezét. Nála a csendélet látványa a képen látható gyümölcsök megízlelésének vágyát kelti fel: Összefutott a nyál a számban, s bár tantaloszi kínokat éltem át, nem tudtam elszakadni ettől az isteni alkotástól. Megállapítja, hogy bár Chardin képén a báránycomb valóban a megtévesztésig hasonló, mégsem lenne szabad, hogy Daudet-t a festmények szemlélésénél a falánksága vezérelje.

Felhívja a 10 Marianne Roland Michel: Le bruit dans la peinture. Corps Écrit 12 Diderot: Értekezés a festőművészetről. In: Diderot válogatott filozófiai művei II ford. Alexander Bernát. Budapest De près l ouvrage ne paraît qu un tas informe de couleurs grossièrement appliquées. Diderot: Salon de Approchez-vous, tout se brouille, s aplatit et disparaît. Eloignez-vous ; tout se crée et se reproduit.

  • A tanulmány főként Monoszlóy András De cultu imaginum1 c.
  • Anti aging wellness központ atlanta
  • Beauti skin anti aging krém
  • As stipulated in the Act on the Registration of Companies Act CXLV ofa registration application for the establishment of a Limited Liability Company Kft or Limited Company Rt must be filed with the appropriate Hungarian Court of Registration, located in each county, within 30 days following the signing of the deed of foundation or the articles of association.
  • OSZK Hungarian homeland for public use.
  • Csaba Varga - Contemporary Legal Philosophising PDF | PDF | Jurisprudence | Marxism

Uo de près le tableau n offre qu une sorte de vapeur qui semble envelopper tous les objets. Jacques Lacombe: Le Salon, h. Daudet de Interim justitia ag suisse anti aging Lettres sur les peintures, gravures et sculptures qui ont été exposées cette année au Louvre, par M. Ezek a képek is könnyen becsapják a nézőt, aki a szemfényvesztés áldozata lesz, és a féldomborművek képét szobornak nézi.

Cochin bevallja, hogy őt is csak azért nem tévesztették meg a festő képei, mert mindent megérint : a tapintás, a dolgok abszolút megközelítését jelképező érintés révén megbizonyosodott róla, hogy Chardin alkotásai nem szobrok 9.

Items where Subject is "K Law / jog > K Law (General) / jogtudomány általában"

Talán Diderot érzékelteti a leghatározottabban ennek a vágynak az összetett voltát, amikor az as Szalonban Chardin Olajbogyós üvege láttán arról ír, hogy a legszívesebben megragadná és megenné a képen látható süteményeket, kifacsarná a keserű narancsot, meghámozná a többi gyümölcsöt, meginná a pohár bort, a pástétomba pedig belemélyesztené a kést A kritikusnak az a vágya, hogy belemélyessze interim justitia ag suisse anti aging kést a pástétomba, önkéntelenül Chardin egyik leghíresebb képének, a Rájának Az a késztetés, hogy a néző megérintse a pástétom vagy a báránycomb festett képét, természetesen puszta interim justitia ag suisse anti aging marad, hiszen a néző ideális esetben nem olyan esztelen, hogy beleszúrjon a képbe és felsértse a vászon szövetét.

A múzeumokban őrzött képek ellen persze néha elkövetnek merényleteket, ellopják vagy rosszabb esetben megrongálják őket. Ezt tette ben egy látogató, aki Rembrandt festményét, a szentpétervári Ermitázsban található Danaét Chardin remekművéről, a Rájáról elmélkedve Diderot próbálja megfejteni a festő titkát: Ó, Chardin, nem a interim justitia ag suisse anti aging, a vörös, vagy a fekete szín az, amelyet a palettádra felviszel, hanem maga a dolgok szubsztanciája, a levegőt és a fényt veszed az ecseted hegyére és rögzíted a vásznon.

Más esetben azt is mondhatnánk, hogy párát leheltek a vászonra, megint máskor pedig azt, hogy könnyű tajtékot vetettek reá.